Løvenes Konge, Mufasa, sitter sammen med sin sønn Simba på en klippe. Mufasa forteller sønnen om kongeriket "Alt solen rører ved, skal en dag bli ditt". En oppglødd sønn sine øyne vandrer til en del av kongeriket som ligger i skyggen "Hva med der?". "Nei, det er forbi våre grenser – dit må du aldri gå!"

Til enhver organisasjon har vi en «Løvenes Konge». Det kan fortone seg i én leder, eller en ledergruppe, som bestemmer hva solen rører ved i deres kongerike. Det er ledere som har jobbet for sin posisjon, som ønsker å gjøre gode valg som skal sikre bedriftens posisjon i markedet, tilrettelegge for de mest attraktive arbeidssøkerne, økonomisk vekst og avkastninger. Med lederskap følger ansvar, og tillit til at deres valg er det beste for bedriften og dens ansatte.

Har du gjort en investering i IT-verktøy, samhandlingsverktøy – uten at det ble som i reklamen? Hva er grunnen til at altfor få virkelig henter ut potensialet som ligger i løsningene og som gjør at ord som økt «samhandling» og «produktivitet» ikke bare blir floskler? Er det konsulentfirmaene som leverer så forskjellige løsninger, på en voksende standardisert samhandlingsplattform?

Når Mufasa forteller sønnen om kongeriket, er det for å videreføre sin kompetanse. Han vet at når hans tid er omme, skal noen andre kunne ta hans plass, og sikkert drive arven videre. Vi tar utgangspunkt i en kunnskapsbedrift. Den er bygget på kompetansen medarbeiderne deres besitter, som gjerne er høyt utdannede medarbeidere. Å lede en kunnskapsbedrift innebærer ansvaret å forvalte sine medarbeideres tid. Så, når skal en leder vite at det er smartere anvendt tid å stoppe opp for å planlegge for morgendagen, enn å benytte tiden til å jobbe på samme måte som de har hittil? Markedet venter ikke, det gjør ikke konkurrentene heller. De beste medarbeiderne dras mot de beste bedriftene. Tiden for å legge gode samhandlingsstrategier for å best forvalte og berike kunnskapsbedriften er for lengst begynt. 

Når Løvenes Konge står på toppen av klippen og beskuer – er de i kontroll over hva landskapet viser? Erfaring med innføring av samhandlingsstrategier og tilhørende nye verktøy tilsier at det i et fåtall av tilfellene er toppledelse som tar initiativ til strategi og gjennomføring. Det er ofte initiativer som vokser frem fra en IT-avdeling som har fokus på kostnadskutt eller ser muligheter anser som produktive for bedriften. Tidvis er det mellomledere som starter et initiativ rettet mot sin avdeling, de kommer med en spesifikk problemstilling de ønsker løst. Mellom insentivet fra IT-avdelingen eller mellomledere til at bedriften kan hente ut gevinster fra en vellykket investering, står ofte toppledelsen. De har ikke hatt «tid» til å sette seg inn i hvorfor det vokste frem et behov for endring. De anser IT-investeringer som en utgiftspost, og har ikke «tid» til å sette seg inn i hvilket utbytte bedriften i realiteten kan hente ut.

På toppen av klippen står Løvenes Konge. Han sier at ingen må gå til skyggesiden. Et legitimt spørsmål er hva som ligger i ledergruppens skyggeside. Er det manglende kompetanse på hva innføring av nye samhandlingsmuligheter kan tilføre? Er det menneskets iboende skepsis mot endring, eller bekymring for at endring vil true deres posisjon? Er skepsis for om bedriften er «moden» for endring? Er det manglende innsikt i teknologiske muligheter som gjør at de ikke er villige til å se på mulighetsbildet?

Er det i 2016 greit at en ledergruppe er dørvakt for å gi medarbeiderne nye verktøy som klargjør bedriften for endringer, fremfor å gjøre slik de alltid har gjort?  HER!!

I skyggesiden ligger det ofte også en frykt, frykt for å benytte de ansattes tid og gjøre økonomiske investeringer som ikke gir ønskede avkastninger. Det kan gjøres et solid strategi-arbeid, et sett med gode systemer som gir støtte til kompetanseoverføring og prosesstøtte kan innføres. Endringsprosjektets suksess eies ikke av løsningenes oppsett. Det eies av ledelsens eierskap til forankring og gjennomføring.

Teknologiske endringer som konkurransefortrinn tas i bruk av et økende grad bedrifter, som ønsker å vite hvordan de kan gjøre et løft til dagens teknologiske muligheter – og rustes opp til å adoptere fremtidige endringer som konkurransefortrinn. I et marked hvor dagens lederposisjon trues av morgensdagens innovasjon, er bedriftenes endringsvillighet og hvor godt de er rustet til å forvalte og effektivisere kunnskapen i bedriften det som står mellom suksess og eksempler som Sony Diskman. Hvor tilpasningsdyktig en bedrift er, avhenger av deres bevisste forhold til hvordan tilrettelegger for at deres medarbeidere kan utnytte sitt og sine medarbeideres kompetanse på en mest mulig konstruktiv måte.

I Løvenes Konge ser vi et landskap i endring. Vi ser et kongerike hvor alle har det godt «The circle of Life» er ivaretatt. Så tar skyggesiden over, endringer som ikke kunne forutses. Kongeriket endret seg fra vekst til tørke. Ingenting kunne lenger gro der, de var fortapt. Men Løvenes Konge er en tegnefilm, laget av Walt Disney, som tror på lykkelige avslutninger hvor vi blir sittende igjen i kinosalen med tårer i øyekroken. Tegnefilmen fikk en lykkelig slutt, hvor landskapet igjen blomstret opp, det ble grønt og alt kunne leve og vokse videre. Forretningslivet er ikke sånn!

Hvor lenge venter man, før det uforutsette får sette kongeriket ut av spill? En strategi for endring må ha forankring fra ledelsen. Et endringsprosjekt må ledes. Dagens ledere og ledergrupper må la seg utfordre. Enda bedre, de må tørre å utfordre på det de kanskje ikke kjenner eller forstår. Ta seg tid til å se mulighetene. Det handler om å se et marked i endring. Det handler om å se på IT-investeringer som et konkurransefortrinn, fremfor en utgiftspost. Det handler om å ta eierskap til et vellykket endringsprosjekt, fra strategi til brukeradopsjon.

Kjære leder, som har ansvar for i dag og det ukjente i fremtiden: du vet at IT-investeringer aldri har vært lettere teknologisk – og krever mer organisatorisk. At det er vanskeligere å lykkes uten deg? Du vet at å ikke gjøre noe også er et aktivt valg? Du vet hva som ligger i deres sol og skyggeside. Hvilken Løvenes Konge ønsker du å være?

Legg igjen en kommentar