Har dere flyttet teknologien inn i skolen? Selvfølgelig har dere det! Men, har dere rigget organisasjonen rundt for å lykkes?

Teknologiutvikling og digitalisering i samfunnet endrer måten vi lever livet vårt på. Med utviklingen følger det endringer i forventninger til hva man skal kunne, og vi får nye betingelser for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Teknologien har for lengst flyttet inn i skolene. Senter for IKT i utdanningen har nylig publisert resultatene fra Monitor skole 2016.

Hensikten med kartleggingsundersøkelsene i Monitor er å få en indikasjoner på skolens digitale tilstand.

 

Her undersøker de:

- digital kompetanse,

- skolenes tilgang til digitalt utstyr,

- elevers og læreres holdninger til og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

- skoleleders prioriteringer knyttet til digitalisering.  

 

Her ønsker jeg å se litt nærmere på resultatene som er knyttet opp mot skoleledelse.

 

I denne kartleggingen ble skolelederne spurt om de har en systematisk plan for arbeidet med å inkludere teknologien i skolehverdagen. Resultatene fra kartleggingen viser at hele 6 av 10 skoleledere mangler en systematisk plan for hvordan de skal jobbe med lærernes kompetanseheving og teknologi.

 

"Generelt virker det som om skolelederne i relativt liten grad prioriterer midler til kompetanseutvikling innen både konkrete ferdigheter og pedagogiske teorier om bruk av teknologi", sier forskningsleder Ola Berge ved Senter for IKT i utdanningen.  

 

Rapporten beskriver videre viktigheten av læreres kompetanse og hvor viktig den er for en god og hensiktsmessig bruk av IKT i skolen. Det er tydelig at dette er et område som ikke er dekket i skolens planverk.

 

 "Nesten 60 % oppgir at påstanden om at skolen har en plan for systematisk kompetanseheving i digital kompetanse hos personalet, passer bare litt eller ikke passer for deres skole. Omtrent halvparten setter i kun liten grad av ressurser til kompetanseutvikling innen både konkrete IKT-ferdigheter og mer profesjonsrettet bruk av teknologi. De to viktigste mekanismene for kompetanseutvikling er gjennom uformell kontakt og erfaringsutveksling mellom kollegaer og på formaliserte møteplasser for erfaringsutveksling mellom kollegaer, slik som faste avdelingsmøter." (Monitor 2016) )  

 

Resultatene i Monitor gir et tydelig inntrykk av at kompetanseutvikling for lærere har en beskjeden tilstedeværelse i mange skolers planverk. Videre ser vi at den kun delvis er formalisert og det er store forskjeller mellom ulike skoler i samme kommune.  

 

Ønsker du å fordype deg mer i skolens digitale tilstand, anbefales denne:

 

https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/monitor_2016_forste_utgave_-_bm.pdf

 

Legg igjen en kommentar