Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 20 000 virksomheter. Virksomhetene tilhører bransjer som handel, kunnskap, teknologi, omsorg og kultur. Til sammen utgjør dette over 225 000 arbeidsplasser. Virke ønsker et Norge der det er attraktivt å lage arbeidsplasser, bygge kompetanse, skape verdier og løse samfunnsoppgaver. De har kontorer på Vika i Oslo, hvor de er omlag 140 ansatte.

 Det hele startet i 2016

Virke iverksatte en anbudsprosess for oppgradering og videreutvikling av sin Microsoft Dynamics CRM plattform. De ville i denne anledning også se på måter å effektivisere sine arbeidsprosesser på, da de opplevde at dagens løsning var begrensende, og sto ikke i stil med måten medarbeidere i Virke ønsket å jobbe. De søkte å optimalisere bruken av systemet, og få en mer «levende» CRM- løsning, som skulle understøtte en bedre, og mer effektiv måte å arbeide på.
 

Brukeradopsjon er tidig på banen

Brukeradopsjon er med fra start i Skill sine prosjekter. Grunnen til det, er blant annet å kunne kartlegge dagens tilstand, før vi begynner og således vite hvor man skal ende opp når man er ferdig. Brukeradopsjon har fokus på forretningsnytten av hva som iverksettes, og jobber systematisk mot å oppnå gevinstrealisering. Allerede i prosjektets initieringsfase ble det satt gevinstrealiseringsmål som fordret at både lettere og tyngre brukere av CRM, benytte systemet på tiltenk måte, for å imøtekomme disse gevinstrealiseringsmålene.

Gjennom Brukeradopsjonsstrategien ble det avdekket hensiktsmessig inndeling av organisasjonen. Dette for å kunne legge en målrettet kommunikasjons- og opplæringsplan. Inndeling var nødvendig for å treffe
hver enkelt brukergruppe, og tilrettelegge brukeropplæring i hvordan å benytte CRM i sitt daglige virke på en god måte. Gjennom brukeradopsjonsstrategien bisto Skill i å veilede med kartleggingsbehov, hvor Virke la ned en solid kartlegging. Dette samarbeidet la grunnlaget for å utforme en målrettet kommunikasjons- og opplæringsplan.

 

Digitale verktøy i opplæring
For å effektivisere kommunikasjon og opplæring ble Virke Academy innført. Virke Academy, er en digital opplæringsportal for informasjon, opplæring og sertifisering av medarbeidere innenfor de ulike inndelingene i Virke.  Systemet tilrettelegger for analyse av mottakelse på kommunikasjon, gjennomføring av opplæring, resultater på sertifiseringer og målinger av holdninger gjennom kartleggingsundersøkelser. Rapport-oppsettet for analyse er basert på videre organisatorisk oppfølging på ledernivå.